μένον

μένον
μένω
stay
pres part act masc voc sg
μένω
stay
pres part act neut nom/voc/acc sg
μένω
stay
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
μένω
stay
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ξυράμενον — ξυρά̱μενον , ξυράω shave pres part mp masc acc sg (doric aeolic) ξυρά̱μενον , ξυράω shave pres part mp neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ξυρά̱μενον , ξυράω shave perf part mp masc acc sg (attic) ξυρά̱μενον , ξυράω shave perf part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατεξηραμένον — κατεξηρᾱμένον , κατά , ἐκ ἀρέομαι perf part mp masc acc sg (attic) κατεξηρᾱμένον , κατά , ἐκ ἀρέομαι perf part mp neut nom/voc/acc sg (attic) κατεξηρᾱμένον , κατά , ἐκ ἐράομαι love perf part mp masc acc sg (attic) κατεξηρᾱμένον , κατά , ἐκ… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πετάμενον — πέτομαι fly pres part mp masc acc sg πέτομαι fly pres part mp neut nom/voc/acc sg πετά̱μενον , πετάννυμι fly fut part mid masc acc sg (doric aeolic) πετά̱μενον , πετάννυμι fly fut part mid neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) πετά̱μενον , πετάννυμι …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικατηραμένον — ἐπικατηρᾱμένον , ἐπί , κατά ἀρέομαι perf part mp masc acc sg (attic) ἐπικατηρᾱμένον , ἐπί , κατά ἀρέομαι perf part mp neut nom/voc/acc sg (attic) ἐπικατηρᾱμένον , ἐπί , κατά ἐράομαι love perf part mp masc acc sg (attic) ἐπικατηρᾱμένον , ἐπί …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαράμενον — διᾱράμενον , διαίρω raise up aor part mid masc acc sg διᾱράμενον , διαίρω raise up aor part mid neut nom/voc/acc sg διαρά̱μενον , διαράομαι curse pres part mp masc acc sg (doric aeolic) διαρά̱μενον , διαράομαι curse pres part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τεθεαμένον — τεθεᾱμένον , θεάομαι gaze at perf part mp masc acc sg (attic) τεθεᾱμένον , θεάομαι gaze at perf part mp neut nom/voc/acc sg (attic) τεθεᾱμένον , θεάομαι gaze at perf part mp masc acc sg (doric aeolic) τεθεᾱμένον , θεάομαι gaze at perf part mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαράμενον — ἐπᾱράμενον , ἐπαίρω lift up and set on aor part mid masc acc sg ἐπᾱράμενον , ἐπαίρω lift up and set on aor part mid neut nom/voc/acc sg ἐπαρά̱μενον , ἐπαράομαι imprecate curses upon pres part mp masc acc sg (doric aeolic) ἐπαρά̱μενον ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κρεμάμενον — κρεμάννυμι hramjan pres part mp masc acc sg κρεμάννυμι hramjan pres part mp neut nom/voc/acc sg κρεμά̱μενον , κρεμάννυμι hramjan fut part mid masc acc sg (attic epic doric aeolic) κρεμά̱μενον , κρεμάννυμι hramjan fut part mid neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προεκκρεμάμενον — προεκκρεμά̱μενον , πρό , ἐκ κρεμάω hramjan pres part mp masc acc sg (doric aeolic) προεκκρεμά̱μενον , πρό , ἐκ κρεμάω hramjan pres part mp neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) προεκκρεμά̱μενον , πρό , ἐκ κρεμάζω hramjan fut part mid masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσκρεμάμενον — πρόσ κρεμάννυμι hramjan pres part mp masc acc sg πρόσ κρεμάννυμι hramjan pres part mp neut nom/voc/acc sg προσκρεμά̱μενον , πρόσ κρεμάννυμι hramjan fut part mid masc acc sg (attic epic doric aeolic) προσκρεμά̱μενον , πρόσ κρεμάννυμι hramjan fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”